Turski Jezik

Udžbenik Gökkuşağı Türkçe sastoji se od lekcija koje sadržavaju gramatičke strukture, vježbe za vokabular i komunikaciju. Udžbenik je zanimljiv i sadrži programski zanimljive priče. Priče stvaraju jedan stvaran komunikacijski svijet za praktične teme kao što su upoznavanje, rastanci, predstavljanje i opisivanje, razumijevanje smjera, put u kupovinu, koristeći vrijeme i datume, i mnoge druge situacije. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na turskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz turskog jezika i finalno testiranje, koje se radi nakon završenog kursa, usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje turskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

TRAJANJE KURSA

Program pohađanja nastave za turski jezik je podijeljen na deset (10) modula.

Jedan modul traje dva mjeseca, ili 36 časova u trajanju od 45 minuta (vrijeme jednog školskog časa).

Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od sat vremena i četrdeset pet minuta (vrijeme dva (2) školska časa i petnaest (15) minuta).

Polaznik/ca dolazi na nastavu šesnaest (16) puta tokom trajanja jednog modula.

 

RADNI KALENDAR za školsku 2020/2021. godine                       

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar    2019. godine

16.09-06.11.2019 ili 17.09-07.11.2019

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar   2019/2020. godine

13.11-13.01.2020 ili 14.11-14.01.2020

III ciklus nastave:  januar/februar/mart  2020.  godine

15.01-11.03.2020 ili 16.01-10.03.2020

IV ciklus nastave:  mart/april/maj  2020. godine

16.03-06.05.2020 ili 17.03-12.05.2020

V ciklus nastave:  maj/juni/juli   2020.  godine

18.05-10.07.2020 ili 19.05-09.07.2020

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
  4. provjera znanja iz oblasti govora

Finalno testiranje iz oblasti gramatike traje 45 minuta, uključuje i testiranje iz oblasti vokabulara. Finalno testiranje iz oblasti govora traje 45 minuta. Provjera znanja iz oblasti govora se sastoji iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, tj. samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.

Informacija na upit!