Engleski Jezik

Najefikasnija i najsavremenija Cambrigde literatura našim polaznicima pruža mogućnosti komuniciranja u veoma brzom vremenskom roku. Program nastave za engleski jezik se izvodi po udžbeniku face 2 face. Udžbenik sadrži gramatičke cjeline i mnoštvo novih riječi, vokabulara. Tokom kursa se obnavljaju i uvode nove jezičkih cjeline I tematike iz svakodnevnog – privatnog i poslovnog života. Odlična je zastupljenost sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Naročito se ističe dio Real World – Stvarni Svijet u kojem polaznici predstavljanju sebe i upoznavaju druge, prave samostalne prezentacije, zatim obrađuju teme iz svakodnevnog života upotrebljavajući vokabular, gramatiku, i jezičke vještine koje su usvojili, ili dalje usvajaju znanje tokom pohađanja nastave. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na engleskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz engleskog jezika i finalno testiranje, koje se radi nakon završenog kursa, usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje engleskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language,that goes to his heart.”
Nelson Mandela

“Ako razgovarate sa čovjekom na jeziku koji razumije, sve što kažete odlazi u njegovu glavu. Ako razgovarate sa čovjek na njegovom jeziku, sve što kažete odlazi u njegovo srce.”
Nelson Mandela

TRAJANJE KURSA

Program pohađanja nastave za engleski jezik je podijeljen na deset (10) modula.

Jedan modul traje dva mjeseca, ili 36 časova u trajanju od 45 minuta (vrijeme jednog školskog časa).

Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od sat vremena i četrdeset pet minuta (vrijeme dva (2) školska časa i petnaest (15) minuta).

Polaznik/ca dolazi na nastavu šesnaest (16) puta tokom trajanja jednog modula.

 

RADNI KALENDAR za školsku 2020/2021. godine                       

 

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar 2020. godine

21.09-11.11.2020 ili 22.09-12.11.2020

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar 2020/2021. godine

18.11-13.01.2020 ili 19.11-14.01.2020/2021

III ciklus nastave:  januar/februar/mart 2021. godine

20.01-17.03.2021 ili 21.01-15.03.2021

IV ciklus nastave:  mart/april/maj  2021. godine

22.03-17.05.2021 ili 23.03-18.05.2021

V ciklus nastave:  maj/juni/juli 2021. godine

19.05-12.07.2021 ili 20.05-13.07.2021

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
  4. provjera znanja iz oblasti govora

Finalno testiranje iz oblasti gramatike traje 45 minuta, uključuje i testiranje iz oblasti vokabulara. Finalno testiranje iz oblasti govora traje 45 minuta. Provjera znanja iz oblasti govora se sastoji iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, tj. samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.

Elma Dževlan
Profesorica Engleskog Jezika

Elma Dževlan

Rad s ljudima je bogatstvo ovog posla. Inspirisati druge kroz učenje i zabavu...
Antonela Milinković Tanić
Profesorica Engleskog i Njemačkog Jezika

Antonela Milinković Tanić

Posao nastavnika bez sumnje spada u jedan od najplemenitijih poziva...